Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Hozzájárulás a személyes adatok kezelésére a Culture.Crane workshop eseménnyel összefüggésben

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásaira, a CRANE Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29., Cégjegyzékszám: 01-09-862008, továbbiakban: CRANE Kft.) mint adatkezelő a Culture.Crane workshop eseménnyel összefüggésben végzett személyes adatok kezelése kapcsán az érintetteket az alábbiakról tájékoztatja:

 1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés
 2. Az érintett a Culture.Crane workshop eseményre (a továbbiakban: esemény) való jelentkezését, esemény regisztrációt és azzal összefüggő kommunikációt megelőzően köteles megismerni a jelen tájékoztató tartalmát. Az érintett, a jelentkezésének benyújtásával, vagy személyes adatának megadásával egyrészt nyilatkozik arról, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte, másrészt nyilatkozik arról, hogy kifejezetten hozzájárul adatainak kezeléséhez a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.
 3. A CRANE Kft. kizárólag a weboldalán és hírlevélen keresztül enged jelentkezést az eseményre.
 4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a 3. pontban rögzített célok tekintetében.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az eseményen részvétel biztosítása, regisztrálás, azzal kapcsolatos kapcsolattartás és a jövőbeli események és programok megismertetése hírlevél küldő szolgáltatással.

Az eseményen fotó- és videó felvétel készülhet, melyhez Ön szintén hozzájárulását adja. A CRANE Kft. törekszik arra, hogy az ilyen felvételek ne Önt, hanem az eseményt és eseményen résztvevő sokaságot, tömeget mutassák.

 1. A kezelt adatok köre

A jelentkezések, regisztráció dátuma és időpontja, érintett családi- és keresztneve, születési hely és ideje, e-mail címe, telefonszáma és az Ön által feltöltött további dokumentumokban szereplő adatai. A fotó és videó rögzítése során az Ön képmása.
Felhívjuk figyelmét, hogy különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az ebbe a körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

 1. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre elsősorban a CRANE Kft. jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a CRANE Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót (mint pl. rendezvényszervező ügynökség) vehet igénybe.

 1. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a CRANE Kft., ill. egyéb, arra Ön által feljogosítottak kezelhetik, amíg Ön személyes adatainak törlését nem kérte az adatkezelő részére küldött postai küldeménnyel, vagy … e-mail címen.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy az Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 1. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy az eseménnyel kapcsolatban kizárólag a CRANE Kft. adatkezelő részére adjon meg a fenti módokon személyes adatot. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a CRANE Kft. részére személyes adatokat ne adjon meg, ha mégis így tesz, akkor azt a CRANE Kft. megsemmisíti.

 1. Címek, elérhetőségek

Fővárosi Törvényszék
cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu